Popis F dijagnoza

Popis F dijagnoza

Slovo F u lekarskoj dijagnozi označava skup dijagnoza koje opisuju devijaciju duha i svesti. Nakon slova dolazi kombinacija brojeva koja detaljno govori o kojoj se tačno dijagnozi radi. Postoji više stotina duševnih bolesti koje su ovako klasifikovane.

Dijagnoza “F” jedinstvena je za Hrvatsku. Druge zemlje koriste drugačiju klasifikaciju.

Popis F dijagnoza i njihovo značenje

F00.0* Demencija kod Alchajmerove bolesti s ranim početkom (G30.0+)

F00.1* Demencija kod Alchajmerove bolesti s kasnim početkom (G30.1+)

F00.2* Demencija kod Alchajmerove bolesti, atipična ili mešani tip (G30.8+)

F00.9* Demencija kod Alchajmerove bolesti, nespecifična (G30.9+)

F01 Vaskularna demencija

F01.0 Vaskularna demencija s akutnim početkom

F01.1 Multiinfarktna demencija

F01.2 Supkortikalna vaskularna demencija

F01.3 Mešana kortikalna i supkortikalna vaskularna demencija

F01.8 Ostale vaskularne demencije

F01.9 Vaskularna demencija, neoznačena

F02* Demencija kod ostalih drugih svrstanih bolesti

F02.0* Demencija kod Pickove bolesti (G31.0+)

F02.1* Demencija kod Creutzfeldt-Jakobove bolesti (A81.0+)

F02.2* Demencija kod Huntingtove bolesti (G10+)

F02.3* Demencija kod Parkinsonove bolesti (G20+)

F02.4* Demencija kod infekcije virusom humane imunodeficijencije /HIV/ (B22.0+)

F02.8* Demencija kod ostalih specifičnih bolesti svrstanih u druge grupe

F03 Nespecifikovana demencija

F04 Organski amnestički sindrom koji nije uzrokovan alkoholom ili drugim psihoaktivnim supstancama

F05 Delirijum koji nije uzrokovan alkoholom ili ostalim psihoaktivnim supstancama

F05.0 Delirijum koji nije superponiran na demenciju, tako opisan

F05.1 Delirijum superponiran na demenciju

F05.8 Ostali delirijumi

F05.9 Delirijum, neoznačen

F06 Ostali duševni poremećaji izazvani oštećenjem i disfunkcijom mozga i fizičkom bolešću

F06.0 Organska halucinoza

F06.1 Organski katatoni poremećaj

F06.2 Organski uslovljena sumanutost (shizofreniji sličan poremećaj)

F06.3 Organski afektivni poremećaji (poremećaj raspoloženja)

F06.4 Organski anksiozni poremećaj

F06.5 Organski disocijativni poremećaj

F06.6 Organski poremećaj s emocionalnom labilnošću /astenični/

F06.7 Blagi kognitivni poremećaj

F06.8 Ostali označeni duševni poremećaji vezani uz oštećenje i disfunkciju mozga i fizičku bolest

F06.9 Neoznačeni duševni poremećaj vezan uz oštećenje i disfunkciju mozga i fizičku bolest

F07 Poremećaj ličnosti i poremećaji ponašanja uzrokovani bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga

F07.0 Organski poremećaj ličnosti

F07.1 Postencefalitični sindrom

F07.2 Postkomocijski sindrom

F07.8 Ostali organski poremećaji ličnosti ili poremećaji ponašanja uzrokovani bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga

F07.9 Neoznačeni organski poremećaj ličnosti i poremećaj ponašanja uzrokovani bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga

F09 Neoznačeni organski ili simptomatski duševni poremećaj

F10.- Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom

F11.- Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem opijata

F12.- Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem kanabinoida

F13.- Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem sedativa i hipnotika

F14.- Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem kokaina

F15.- Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem drugih stimulativnih sredstava uključujući kofein

F16.- Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem halucinogena

F17.- Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja vezani uz duvan

F18.- Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani lapljivim otapalima

F19.- Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem više droga ili uzimanjem ostalih supstanci

F20 Šizofrenija

F20.0 Paranoidna šhizofrenija

F20.1 Hebefrena šhizofrenija

F20.2 Katatona šhizofrenija

F20.3 Nediferencirana šhizofrenija

F20.4 Postšizofrena depresija

F20.5 Rezidualna šizofrenija

F20.6 Šizofrenija simpleks

F20.8 Ostala šizofrenija

F20.9 Šizofrenija, nespecifikovana

F21 Šizotipni poremećaj

F22 Perzistirajući sumanuti poremećaj

F22.0 Sumanuti poremećaj

F22.8 Ostale perzistirajuće sumanutosti

F22.9 Perzistirajuća sumanutost, nespecifikovana

F23 Akutni i prolazni psihotični poremećaji

F23.0 Akutni polimorfni psihotični poremećaj bez simptoma šizofrenije

F23.1 Akutni polimorfni psihotični poremećaj sa simptomima šizofrenije

F23.2 Akutni psihotični poremećaj nalik na šizofreniju

F23.3 Ostali akutni pretežno sumanuti poremećaji

F23.8 Ostali akutni i prolazni psihotični poremećaji

F23.9 Akutni i prolazni psihotični poremećaji, nespecificirani

F24 Inducirana sumanutost

F25 Šizoafektivni poremećaji

F25.0 Šizoafektivni poremećaj, manični tip

F25.1 Šizoafektivni poremećaj, depresivni tip

F25.2 Šizoafektivni poremećaj, mešani tip

F25.8 Ostali šizoafektivni poremećaji

F25.9 Šizoafektivni poremećaj, nespecifikovan

F28 Ostali neorganski psihotični poremećaji

F29 Nespecifikovana neorganska psihoza

F30 Manična epizoda

F30.0 Hipomanija

F30.1 Manija bez psihotičnih simptoma

F30.2 Manija sa psihotičnim simptomima

F30.8 Ostale manične epizode

F30.9 Manična epizoda, nespecifikovana

F31 Bipolarni afektivni poremećaj

F31.0 Bipolarni afektivni poremećaj, sadašnja epizoda hipomanična

F31.1 Bipolarni afektivni poremećaj, sadašnja epizoda manična bez psihotičnih simptoma

F31.2 Bipolarni afektivni poremećaj, sadašnja epizoda manična sa psihotičnim simptomima

F31.3 Bipolarni afektivni poremećaj, sadašnja epizoda blaga ili umerena depresija

F31.4 Bipolarni afektivni poremećaj, sadašnja epizoda teška depresija bez psihotičnih simptoma

F31.5 Bipolarni afektivni poremećaj, sadašnja epizoda teška depresija sa psihotičnim simptomima

F31.6 Bipolarni afektivni poremećaj, sadašnja epizoda mešana

F31.7 Bipolarni afektivni poremećaj, sada u remisiji

F31.8 Ostali bipolarni afektivni poremećaji

F31.9 Bipolarni afektivni poremećaj, nespecifikovan

F32 Depresivne epizode

F32.0 Blaga depresivna epizoda

F32.1 Srednje teška depresivna epizoda

F32.2 Teška depresivna epizoda bez psihotičnih simptoma

F32.3 Teška depresivna epizoda sa psihotičnim simptomima

F32.8 Ostale depresivne epizode

F32.9 Depresivna epizoda, neoznačena

F33 Povratni depresivni poremećaj

F33.0 Povratni depresivni poremećaj, sadašnja epizoda blaga

F33.1 Povratni depresivni poremećaj, sadašnja epizoda srednje teška

F33.2 Povratni depresivni poremećaj, sadašnja epizoda teška, bez psihotičnih simptoma

F33.3 Povratni depresivni poremećaj, sadašnja epizoda teška, sa psihotičnim simptomima

F33.4 Povratni depresivni poremećaj, sada u remisiji

F33.8 Ostali povratni depresivni poremećaji

F33.9 Povratni depresivni poremećaj, neoznačen

F34 Perzistirajući afektivni poremećaji (poremećaji raspoloženja)

F34.0 Ciklotimija

F34.1 Distimija

F34.8 Ostali perzistirajući afektivni poremećaji (poremećaji raspoloženja)

F34.9 Perzistirajući afektivni poremećaj, neoznačen

F38 Ostali afektivni poremećaji (poremećaji raspoloženja)

F38.0 Ostali pojedinačni afektivni poremećaji (poremećaji raspoloženja)

F38.1 Ostali povratni afektivni poremećaji (poremećaji raspoloženja)

F38.8 Ostali označeni afektivni poremećaji (poremećaji raspoloženja)

F39 Neoznačeni afektivni poremećaj (poremećaj raspoloženja)

F40 Fobični anksiozni poremećaji

F40.0 Agorafobija

F40.1 Socijalne fobije

F40.2 Specifične (posebne) fobije

F40.8 Ostali fobijski anksiozni poremećaji

F40.9 Fobijski anksiozni poremećaj, nespecifičan

F41 Ostali anksiozni poremećaji

F41.0 Panični poremećaj (epizodna paroksizmalna anksioznost)

F41.1 Opći anksiozni poremećaj

F41.2 Mešana anksioznost i depresivni poremećaj

F41.3 Ostali mešani anksiozni poremećaji

F41.8 Ostali označeni anksiozni poremećaji

F41.9 Anksiozni poremećaj, nespecifičan

F42 Opsesivno-kompulsivni poremećaj

F42.0 Pretežno prisilne (opsesivne) misli ili ruminacije.

F42.1 Pretežno prisilne (kompulsivne) radnje (opsesivni rituali)

F42.2 Mešane prisilne misli i radnje

F42.8 Ostali opsesivno-kompulsivni poremećaji

F42.9 Opsesivno-kompulsivni poremećaj, nespecifičan

F43 Reakcije na teški stres i poremećaji prilagođavanja

F43.0 Akutna reakcija na stres

F43.1 Posttraumatski stresni poremećaj

F43.2 Poremećaji prilagođavanja

F43.8 Ostale reakcije na teški stres

F43.9 Reakcija na teški stres, nespecifična

F44 Disocijativni /konverzivni/ poremećaj

F44.0 Disocijativna amnezija

F44.1 Disocijativna fuga

F44.2 Disocijativni stupor

F44.3 Stanje transa i opsednutosti

F44.4 Disocijativni motorni poremećaji

F44.5 Disocijativne konvulzije

F44.6 Disocijativna anestezija i gubitak osećaja

F44.7 Mešani disocijativni/konverzivni/ poremećaji

F44.8 Ostali disocijativni /konverzivni/ poremećaji

F44.9 Disocijativni /konverzivni/ poremećaj, nespecificiran

F45 Somatoformni poremećaji

F45.0 Somatizacijski poremećaj

F45.1 Nediferencirani somatoformni poremećaj

F45.2 Hipohondrijski poremećaj

F45.3 Somatoformna autonomna disfunkcija

F45.4 Perzistirajući somatoformni bolni poremećaj

F45.8 Ostali somatoformni poremećaji

F45.9 Somatoformni poremećaj, nespecifičan

F48 Ostali neurotski poremećaji

F48.0 Neurastenija

F48.1 Sindrom depersonalizacije – derealizacije

F48.8 Ostali označeni neurotski poremećaji

F48.9 Neurotski poremećaj, nespecifičan

F50 Poremećaji hranjenja

F50.0 Anorexia nervosa

F50.1 Atipična anoreksija nervoza

F50.2 Bulimija nervoza

F50.3 Atipična bulimija nervoza

F50.4 Preterano konzumiranje hrane udruženo sa ostalim psihološkim poremećajima

F50.5 Povraćanje udruženo s ostalim psihološkim poremećajima

F50.8 Ostali poremećaji hranjenja

F50.9 Poremećaj hranjenja, nespecifičan

F51 Neorganski poremećaji spavanja

F51.0 Neorganska nesanica

F51.1 Neorganska hipersomnija (preterano spavanje)

F51.2 Neorganski poremećaj ritma spavanja i budnosti

F51.3 Mesečarenje /somnambulizam/

F51.4 Noćni strahovi

F51.5 Noćne more

F51.8 Ostali neorganski poremećaji spavanja

F51.9 Neorganski poremećaj spavanja, neoznačen

F52 Seksualna disfunkcija koja nije uzrokovana organskim poremećajem ili bolešću

F52.0 Nedostatak ili gubitak polne želje

F52.1 Seksualna averzija ili nedostatak polnog užitka

F52.2 Izostanak genitalnog odgovora

F52.3 Disfunkcija orgazma

F52.4 Prevremena ejakulacija

F52.5 Neorganski vaginizam

F52.6 Neorganska dispareunija

F52.7 Preterani polni nagon

F52.8 Ostale polne disfunkcije koje nisu uzrokovane organskim poremećajem ili bolešću

F52.9 Neoznačena polna disfunkcija koja nije uzrokovana organskim poremećajem ili bolešću

F53 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja u vezi sa porodiljama, nesvrstani drugačiji

F53.0 Blagi duševni poremećaji i poremećaji ponašanja u vezi sa porodiljama, nesvrstani drugačiji

F53.1 Teški duševni poremećaji i poremećaji ponašanja u vezi sa porodiljama, nesvrstani drugačiji

F53.8 Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja u vezi sa porodiljama, nesvrstani drugačiji

F53.9 Puerperalni duševni poremećaj, nespecifičan

F54 Psihološki i bihejvioralni faktori u vezi sa poremećajem ili bolesti svrstanim drugde

F55 Zlouporaba supstanci koje ne izazivaju zavisnost

F59 Neoznačeni bihejvioralni sindromi povezani s fiziološkim poremećajima i fizičkim faktorima

F60 Specifični poremećaji ličnosti

F60.0 Paranoidni poremećaj ličnosti

F60.1 Šizoidni poremećaj ličnosti

F60.2 Dissocijalni poremećaji ličnosti

F60.3 Emocionalno nestabilna ličnost

F60.4 Histrionični poremećaj ličnosti

F60.5 Anankastični poremećaj ličnosti

F60.6 Anksiozni (izbegavajući) poremećaj ličnosti

F60.7 Zavisna ličnost

F60.8 Ostali specifični poremećaji ličnosti

F60.9 Poremećaj ličnosti, neoznačen

F61 Mešani i ostali poremećaji ličnosti

F62. Trajne promene ličnosti koje se ne mogu pripisati oštećenju ili bolesti mozga

F62.0 Trajne promene ličnosti nakon katastrofalnih doživljaja

F62.1 Trajna promjena ličnosti nakon psihijatrijske bolesti

F62.8 Ostale trajne promene ličnosti

F62.9 Trajna promena ličnosti, nespecifikovana

F63 Poremećaji navika i nagona

F63.0 Patološka sklonost kockanju

F63.1 Patološko paljenje vatre (piromanija)

F63.2 Patološka sklonost krađi (kleptomanija)

F63.3 Trichotillomania (manija čupkanja dlaka)

F63.8 Ostali poremećaji navika i nagona

F63.9 Poremećaj navika i nagona, nespecifičan

F64 Poremećaji uloge pola

F64.0 Transseksualizam

F64.1 Tranvestizam

F64.2 Poremećaj uloge pola u detinjstvu

F64.8 Ostali poremećaji uloge pola

F64.9 Poremećaji uloge pola, nespecifičan

F65 Poremećaj seksualne sklonosti

F65.0 Fetišizam

F65.1 Fetišistički tranvestizam

F65.2 Egzibicionizam

F65.3 Voajerstvo

F65.4 Pedofilija

F65.5 Sadomazohizam

F65.6 Višestruki poremećaji seksualne sklonosti

F65.8 Ostali poremećaji seksualne skolnosti

F65.9 Poremećaj seksualne sklonosti, nespecifičan

F66 Psihološki i poremećaji ponašanja povezani sa seksualnim razvojem i orijentacijom

F66.0 Poremećaj seksualnog sazrevanja

F66.1 Egodistonička seksualna orijentacija

F66.2 Poremećaj seksualnih odnosa

F66.8 Ostali psihoseksualni poremećaji razvoja

F66.9 Poremećaji psihoseksualnog razvoja, nespecifičan

F68 Ostali poremećaji osobina i ponašanja odraslih

F68.0 Pomna obrada fizičkih simptoma zbog psiholoških razloga

F68.1 Namerno izazivanje ili simulacija simptoma ili nesposobnosti, ili fizičkih ili psihičkih (lažna nesposobnost)

F68.8 Ostali označeni poremećaji osobina i ponašanja kod odraslih

F69 Neoznačeni poremećaj osobina i ponašanja kod odraslih

F70 Blaga duševna zaostalost

F71 Umerena duševna zaostalost

F72 Teška duševna zaostalost

F73 Duboka duševna zaostalost

F78 Ostala duševna zaostalost

F79 Nespecifična duševna zaostalost

F80 Specifični poremećaji razvoja govora i jezika

Tagovi:

f dijagnoza, f dijagnoze, dijagnoza f, dijagnoza f 607, dijagnoza f48, f 41 3 dijagnoza, f30 dijagnoza, f45 šifra, Šifre duševnih poremecaja- F 069

Vaša ocjena članka:

4 / 5 (11 votes)

Drugi upravo čitaju: